Regulamin świadczenia usług

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu detexpol.pl.
2. Właścicielem serwisu jest DETEXPOL Tomasz Włodarczyk, ul. Liściasta 74D/20, 91-357 Łódź.
3. Polityką Prywatności. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu i
Polityki Prywatności.
4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku Polskim platforma on-line pod
adresem https://detexpol.pl/pl/,
b. Usługodawca – DETEXPOL Tomasz Włodarczyk, ul. Liściasta 74D/20, 91-357 Łódź,
c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://detexpol.pl/pl/ oraz
wszelkie jej podstrony,
d. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta
z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca,
e. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik,
który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną
część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail:
studio@detexpol.pl.

§2[USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ PLATFORMĘ]

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem
Platformy.
2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez
Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
Formularz kontaktowy
4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i
prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę (przy okazji korzystania z innych Usług
lub w oknie zapisu na newsletter). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik
może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie
procedury udostępnionej przez Usługodawcę.
5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, Użytkownik będący
Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

§3[OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń
mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem dointernetu,
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,
e. posiadać włączoną obsługę javascript.
2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych
Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem
Platformy,
b. przestrzegania zasad prawa polskiego,
c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4[ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie
prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z
prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności
Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§5[REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIEM PLATFORMY]

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich
nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości.
Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres:
studio@detexpol.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy
identyfikację problemu i jego naprawę.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie
możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.
4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu
Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać
Usługodawcy drogą elektroniczną.

§6[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki
towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią
przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich
praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków
towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy
materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszaćpostanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie
może naruszać interesów Usługodawcy.
3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które
wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z
Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§7[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez
Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy
jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy
Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest
miejsce zamieszkania Konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 14-04-2021 roku